KotkanPS Blog


Kotka Kekkosen aikaan. by IDA
marraskuu 10, 2013, 7:53 am
Filed under: Yleistä

Kotkan perussuomalaiset valitsi syyskokousessaan 9.11.2013 puheenjohtakseen vuodelle 2014 kaupunginvaltuutettu Olli Kekkosen. Kotkan paikallisosaston kannalta ulkopolitiikka on siis täydessä hallinnssa, minkä kokouksessa oli toteamassa myös puolueen järjestösihteeri Niilo Kärki.

Viitteitä siitä millä tavoin osasto tulee ensi vuonna toimimaan saa kokouksen hyväksymästä toimintasuunnitelmasta. Poliittisen linjamme sisältöä emme ole joutuneet tarkistamaan, emmekä muuttamaan, koska se on ollut aina oikeaa. Toimintasuunnitelma käsitteleekin siis toiminnan käytännön kehyksiä:

Ehkä ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa tilillä on jonkin verran rahaa. Ensi vuonna pyrimme siihen, että omaisuus ja raha edelleen maltillisesti karttuisivat siitä huolimatta, että yhdistyksen näkyvyyttä ja toimintaa pyritään entisestäänkin lisäämään, mikä vaatii rahan käyttöä.

Hallituksen kokouksista tehdään säännöllisiä ja niiden päätöksistä tiedotetaan koko jäsenistölle. Jäsenkirjeitä lisätään, vaikka niiden ilmestymistä ei säännölliseksi tehdäkään. Internet ja järjestön sivut otetaan nyt vakavasti työn alle. Pyrimme jos mahdollista, pitämään ne ajan tasalla valtuustotyöskentelyn ja jopa eri lautakuntien asioiden suhteen.

Tärkeintä on näkyvyys kaupunkilaisille ja se tehdään olemalla läsnä toreilla ja osallistumalla erilaisiin kansalaistapahtumiin. Koska media on kohtuullisen haluton julkaisemaan puolueiden julkilausumia pyrimme siihen, että järjestön edustajat kirjoittaisivat varsinkin paikallislehtiin säännöllisesti. Pyrimme myös siihen, että saisimme valtuustoryhmän ja järjestön puheenjohtajien kautta järjestön näkemyksiä mediassa esille. Mediaa kiinnostavat enemmän persoonalliset haastattelut, kuin asialliset, mutta paperiset lausunnot.

Toukokuun eurovaaleihin aiotaan panostaa kunnolla. Meillä on järjestön jäsen Juho Eerola ehdokkaana. Ja joka tapauksessa puolueen kannalta on tärkeää, että saamme osaltamme nostettua äänestysprosenttia niin korkeaksi kuin mahdollista.

Pyrimme järjestämään vuoden aikana joitakin vapaamuotoisia virkistystilaisuuksia jäsenistölle.

Syksyllä alamme jo suunnitella seuraavan kevään eduskuntavaaleja. Tavoitteena on saada vähintään yksi Kotkan perussuomalaisten jäsen eduskuntaan. 2014 syyskokouksessa keskustelemme jo ehdokasasettelusta.

Näillä siis mennään.

Mainokset


Kotkan perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2012 by kotkanps
syyskuu 11, 2012, 7:57 am
Filed under: Uncategorized

Perussuomalaiset:

Perussuomalaiset on valtakunnallisella tasolla kansallismielinen ja kristillissosiaalinen puolue. Sen toiminta rakentuu näiden aatemaailmojen varaan.

Kansallismielisyys

Kansallismielisyys tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkien kansojen oikeutta olemassaoloonsa ja niiden oikeutta itsehallintoon. Perussuomalaiset haluaa kunnioittaessaan tätä periaatetta vaalia ja kehittää erityisesti Suomen kansan oikeuksia. Itsenäisyys on kaiken perusta. Ilman sitä emme ole vapaita päättämään itse asioistamme, emmekä kehittämään omaa kansakuntaamme omaksi parhaaksemme. Perussuomalaiset suhtautuukin kielteisesti kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin ja järjestöihin, jotka rajoittavat itsenäisyyttämme, mutta on suopea kansainvälisyydelle ja kansainvälisille suhteille, jotka vahvistavat ja rakentavat Suomen ja muiden kansakuntien itsenäisyyttä. Tästä syystä suhtaudumme erittäin kriittisesti nykyiseen Euroopan Unioniin ja haluamme kehittää sitä kansojen itsenäisyyden tunnustavien valtioiden liitoksi pysäyttäen nykyisen liittovaltiokehityksen.

Kristillissosiaalisuus

Perussuomalaisten kristillissosiaalisuus kumpuaa vanhasta vennamolaisesta kansankapitalismista, mutta sillä on myös vahvat eurooppalaiset juurensa. Euroopan maissa on monia suuria kristillissosiaalisia puolueita. Se on hyvä ja tavoiteltava perusta eurooppalaiselle yhteistyölle. Kristillissosiaalisuus perustuu seuraaville periaatteille:

Ihmisen arvokkuus

Jokainen ihminen on itsenäinen ja arvokas persoona, jota on kunnioitettava ja jonka koskemattomuus on taattava.

Komplementarianismi

Sukupuolet nähdään erilaisina ja enemmän tosiaan täydentäen tasa-arvoisina, kuin oletetun samankaltaisuuden kautta tasa-arvoisina. Naisilla ja miehillä voi olla erilaisia tehtäviä ja sitä pitää luontevasti suosia. Yhteiskunnan tulee arvostaa molempien tehtäviä yhtäläisesti.

Solidaarisuus

Ihmisten tulee omistautua kykyjensä mukaan myös yhteisen hyvän eteen tehtävään työhön. Yhteiskunta, jonka rakentamisessa jokaiselle on paikkansa on parempi, kuin yhteiskunta, jossa jokainen ajaa vain omaa etuaan tai joka muodostaa kollektiivisen etunsa ihmisiä kuulematta.

Hyväntekeväisyys

Valtion on edistettävä kaikin tavoin sitä, että ihmiset voivat tehdä hyväntekeväisyyttä vähäosaisten puolesta. Inhimillinen ja vastuullinen hyväntekeväisyys on usein parempaa ja tehokkaampaa kuin pelkkä valtion kasvoton huolenpito.

Läheisyysperiaate ( Subsidiariteetti )

Mitään päätöksiä ja toimia, jotka alemmalla tasolla hallinnollisessa hierarkiassa pystytään hoitamaan kunnialla ja hyvin ei tule siirtää hierarkian ylempien tasojen päätettäväksi, eivätkä nämä saa niihin puuttua muulloin, kuin alemman tason osoittautuessa voimattomaksi hoitamaan tehtäviä.

Kansankapitalismi ( Distributismi )

Omaisuuden täytyy jakautua oikeudenmukaisesti ja pienomistusta, sekä pienyritteliäisyyttä on suosittava. Omaisuuden jakoa on painotettava enemmän kuin tulonjakoa.

Nämä ovat siis koko puolueen periaatteita. Miten tämä kaikki sitten näkyy kunnallisessa päätöksenteossa. Oikeastaan sen päätät osaltasi sinä itse, jos olet valmis hyppäämään mukaan Kotkan Perussuomalaisten kunnallisvaalivankkureihin tai muuten osallistumaan toimintaamme. Myös äänestämällä voit vaikuttaa. Tulemme tavoittelemaan seuraavan ohjelman asettamia tavoitteita.

Kotkan PS:

Kotkan Perussuomalaisten kunnallispolitiikka. Kuntalaiselle hyvä.

Tulemme ajamaan politiikkaa, jossa kuntalaisilla olisi yksilöinä, perheinä ja erilaisina yhteisöinä mahdollisimman hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin politiikkaan. Pyrimme kuuntelemaan kuntalaisia ja ajamaan heidän asioitaan kykyjemme mukaan. Vallan ja päätösten tulisi olla mahdollisimman lähellä kuntalaisia, sillä se mahdollistaa hyvät päätökset ja resurssien tehokkaan käytön kuntalaisten hyväksi. Tätä tulemme toteuttamaan seuraavilla tavoilla:

Kaavoitus

Kaupungin on kaavoituksessa pyrittävä siihen, että ensisijaisesti alueen asukkaiden näkemykset huomioidaan ja he tulevat päätöksentekoon mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään aikaa vieviltä valituskierroksilta. Kaikessa kaavoituksessa on kuitenkin pidettävä etusijalla kaupungin ja kuntalaisten kokonaisetua. Kotkan monimuotoisuus on huomioitava ja sen eri alueita on kehitettävä niiden perinteitä kunnioittaen. Vanha jako teollisuus- ja satamakaupunki Kotkaan, porvarillisen kauppalamaiseen Karhulaan ja maaseutumaiseen Kymiin on voimavara, jota pitää hyödyntää enemmän. Jumalniemen aluetta on kehitettävä kaupallisena keskuksena, koska sen asema moottoritien varrella on ihanteellinen. Matkailua silmällä pitäen on harkittava kaupungin historiallisten alueiden, esimerkiksi Kyminlinnan linnoituksen, hyödyntämistä kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen.

Koulutus

Emme usko siihen, että suuremmat peruskoulut toisivat suoraan säästöjä sillä on olemassa laskelmia, joiden mukaan niissä tarvittava suurempi erityisopetuksen määrä kumoaa koulukuljetusten ohella niitä säästöjä joita pienten kyläkoulujen lopettamisella saadaan. Lisäksi uskomme, että pienet luokkakoot ja pienehköt koulut ovat lapsille parempi kasvuympäristö ja näin vähentävä syrjäytymisestä aiheutuvia ongelmia tulevaisuudessa. Pyrkisimme mieluummin siihen, että pienemmissä kyläkouluissa voisi olla myös yläasteen opetusta, kuin siihen, että ala-asteetkin lopetetaan.

Lukiot ja ammattikoulut voivat olla keskitetympiä. Ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen on suhtauduttava vakavasti, eikä yliopistotason koulutuksen saamista Kotkaan pidä mahdollisuutena unohtaa.

Liikenne ja kunnossapito

Kotkan on aina pidettävä esillä mahdollisuutta rantaradan rakentamiseksi Helsingistä Pietariin.

Teiden, katujen, puistojen, kiinteistöjen yms.. kunnossapidossa on tarkkaan käytävä läpi tulisiko kaupungille halvemmaksi hoitaa tehtäviä itse, kuin ulkoistaa ne. Esimerkiksi pyykkien pesu Virossa tuntuu kaikin tavoin järjettömältä, vaikka se näennäisesti halvin ratkaisu olisikin. Ulkoistamisessa on aina laskettava kokonaisedullisuus ja se miten se työllistää kuntalaisia. Ulkoistamisessa on myös pyrittävä jatkuvuuteen.

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

On pyrittävä siihen, että jokainen kuntalainen voisi elää mahdollisimman arvokkaasti hyvää elämää.

Näiden palvelujen ulkoistamisessa on erityisesti kiinnitettävä huomioita niiden jatkuvuuteen eikä missään tapauksessa pidä mennä siihen, että otetaan vuosittain halvin tarjous vastaan. Terveille vanhuksille tarkoitettujen vanhainkotien on oltava mahdollisimman kodinomaisia ja myös sairaaloissa viihtyvyyteen voidaan panostaa suuresti melko mitättömillä rahasummilla. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kieli- ja ammattitaitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vaikka ulkomaalaiset lääkärit ja hoitajat ovat sydämellisiä ja mukavia eivät vanhuksemme aina osaa useampaa kieltä.

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Monikulttuurisen Kotkan on itse vastattava monikulttuurisuuden kustannuksista, jolloin kaupungin panostuskin tehostuu. Ei ole oikein, että valtion rahan saamiseksi otetaan kuntaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, mutta ei viime kädessä vastata itse heidän hyvinvoinnistaan aiheutuvista kustannuksista. Tavoitteemme valtakunnallisesti ja eduskunnassa onkin, että pakolaisia vastaanottavat kunnat aina vastaisivat pakolaisista aiheutuvista kustannuksista itse ja saisivat myös heidän työpanoksistaan koituvan hyödyn itse. Tämä on paras ja ehkä ainoa mahdollisuus saada kotouttaminen toimimaan hyvin. Ennen tämän tavoitteen toteutumista pidämme oikeana, että Kotka ei ota lainkaan vastaan pakolasia ja turvapaikanhakijoita.

Kulttuuri

Kaupungin on edistettävä paikallista kulttuuria. Taidehankinnat on tehtävä paikallisilta taiteilijoilta ja heidän työmahdollisuuksiaan on edistettävä. Näkisimme hyväksi, jos kotkalaiset taiteilijat ja kulttuurialan toimijat perustaisivat omia yhdistyksiään, joiden kanssa kaupunki voisi neuvotella kulttuuriasioista ja erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä. Pekkasakatemian kehittäminen voimavarojen puitteissa olisi järkevää, koska sillä jo on omat perinteensä. Myös kansalais- ja työväenopistoihin tulee panostaa ja erityisesti Kotkan opiston kehittäminen on otettava kaupungin sydämen asiaksi.

Urheilu

Hyväksymme sen, että kaupungilla on Suomen valtakunnallisissa palloilusarjoissa omat lippulaivansa, jotka tarpeen vaatiessa saavat myös kaupungin tukea. Haluamme kuitenkin muuten enemmän panostusta harrasteliikuntaan, kuin kilpaurheiluun. Liikuntatiloja on pyrittävä järjestämään kaikille halukkaille ja ihmisiä on muutenkin innostettava liikunnan pariin. Yleisurheilussa ja talvilajeissa kehotamme kaupungin urheiluseuroja luomaan huipputasolla yhteisen kattoseuran, jonka toimintaa kaupunki voisi tukea.

Hallinto

Kannatamme pormestarimallia, jossa kaupunkilaiset valitsisivat kaupunginjohtajan vapailla vaaleilla kunnallisvaalien yhteydessä. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja olisivat tässä mallissa sama henkilö.

Kuntaliitokset

Vastustamme yleisesti kuntaliitoksia ja pyrimme pikemminkin nykyistä pienempiin kuin suurempiin kuntiin. Tässä toimimme valtakunnallisella tasolla ja eduskunnassa. Haluamme kuitenkin vastustaa suunnitelmaa Kotkan-Haminan-Pyhtään alueen suurkunnasta myös Kotkan kaupunginvaltuustossa. Mikäli kuntaliitokseen valtion taholta pakotetaan tulemme vaatimaan, että kunta ei ole kaksikielinen, sillä näemme, että ruotsinkielisten oikeuksien toteuttamiseen on löydettävä parempia tapoja. Lisäksi tulemme vaatimaan suurkunnan keskustan sijoittamista Kyminlinnaan, jota ehdotamme myös kunnan nimeksi.

Energiapolitiikka.

Vastustamme arkkitehtonisesti näkyvien energialaitosten kuten tuulivoimaloiden rakentamista asutuskeskusten välittömään läheisyyteen. Suhtaudumme kuitenkin suopeasti hajautettuun, paikalliseen energiatuotantoon valtion energiatuotannon tukena, tai vaihtoehtona. Perusenergiaa on kuitenkin tuotettava keskitetysti.

Nämä olivat yhteisiä periaatteitamme. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen ja moniääninen. Heillä kaikilla on omia näkemyksiään ja omia tavoitteitaan, joista saat parhaiten selvää ottamalla rohkeasti yhteyttä ehdokkaaseen.

Kunnallisvaaleihin lähdemme tavoittelemaan reilua vaalivoittoa. Mikäli saavutamme sen, toivomme ja uskomme sen olevan kuntalaisille hyväksi.Arto Hirvosen puhe vappuna 2012 by kotkanps
Touko 18, 2012, 6:33 pm
Filed under: Uncategorized

Arto Hirvonen puhuuMarita Tinkasen avausruno vappuna 2012 by kotkanps
Touko 18, 2012, 6:32 pm
Filed under: Uncategorized

Marita Tinkanen puhuu.Vappu 2012 by kotkanps
Touko 3, 2012, 6:12 am
Filed under: Uncategorized

Maritta Tinkanen lausumassa avausrunoa

Kotkan Perussuomalaiset järjesti perinteisen vappujuhlansa Kotkan torilla ( Pääpuhujien puheet videoituina alempana ). Puheet olivat kaikkineen lennokkaita ja hienoja. Huolimatta Kotkan torin tuulisesta ilmasta väkeä oli jälleen kiitettävästi paikalla ja jälleen enemmän kuin edellisenä vappuna. Mikäli kehitys jatkuisi näin, niin tilaisuus olisi jo 2015 siirrettävä kulttuurisatamaan.

Arto Hirvonen tuomitsee epäoikeudenmukaisuuden.

Marittan hienon runon lisäksi antoi Arto Hirvonen epäoikeudenmukaisuuden kuulla kunniansa. Kymen Sanomien toimittaja suivaantui tästä ilmeisesti niin, että pikkumaisuuttaan jatkaa sovelletun totuuden puhumista aamun lehdessä. Mutta ei se mitään, totuudenhan kuulee nykyään joka vappu toreiltakin.Raul Lehdon vappupuhe 2012 by kotkanps
Touko 3, 2012, 5:50 am
Filed under: Uncategorized

Raul Lehdon vappupuhe 2012James Hirvisaaren vappupuhe 2012 by kotkanps
Touko 3, 2012, 5:47 am
Filed under: Uncategorized

James Hirvisaaren vappupuhe 2012