KotkanPS Blog


Kotkan perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2012
11 syyskuun, 2012, 7:57 am
Filed under: Uncategorized

Perussuomalaiset:

Perussuomalaiset on valtakunnallisella tasolla kansallismielinen ja kristillissosiaalinen puolue. Sen toiminta rakentuu näiden aatemaailmojen varaan.

Kansallismielisyys

Kansallismielisyys tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkien kansojen oikeutta olemassaoloonsa ja niiden oikeutta itsehallintoon. Perussuomalaiset haluaa kunnioittaessaan tätä periaatetta vaalia ja kehittää erityisesti Suomen kansan oikeuksia. Itsenäisyys on kaiken perusta. Ilman sitä emme ole vapaita päättämään itse asioistamme, emmekä kehittämään omaa kansakuntaamme omaksi parhaaksemme. Perussuomalaiset suhtautuukin kielteisesti kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin ja järjestöihin, jotka rajoittavat itsenäisyyttämme, mutta on suopea kansainvälisyydelle ja kansainvälisille suhteille, jotka vahvistavat ja rakentavat Suomen ja muiden kansakuntien itsenäisyyttä. Tästä syystä suhtaudumme erittäin kriittisesti nykyiseen Euroopan Unioniin ja haluamme kehittää sitä kansojen itsenäisyyden tunnustavien valtioiden liitoksi pysäyttäen nykyisen liittovaltiokehityksen.

Kristillissosiaalisuus

Perussuomalaisten kristillissosiaalisuus kumpuaa vanhasta vennamolaisesta kansankapitalismista, mutta sillä on myös vahvat eurooppalaiset juurensa. Euroopan maissa on monia suuria kristillissosiaalisia puolueita. Se on hyvä ja tavoiteltava perusta eurooppalaiselle yhteistyölle. Kristillissosiaalisuus perustuu seuraaville periaatteille:

Ihmisen arvokkuus

Jokainen ihminen on itsenäinen ja arvokas persoona, jota on kunnioitettava ja jonka koskemattomuus on taattava.

Komplementarianismi

Sukupuolet nähdään erilaisina ja enemmän tosiaan täydentäen tasa-arvoisina, kuin oletetun samankaltaisuuden kautta tasa-arvoisina. Naisilla ja miehillä voi olla erilaisia tehtäviä ja sitä pitää luontevasti suosia. Yhteiskunnan tulee arvostaa molempien tehtäviä yhtäläisesti.

Solidaarisuus

Ihmisten tulee omistautua kykyjensä mukaan myös yhteisen hyvän eteen tehtävään työhön. Yhteiskunta, jonka rakentamisessa jokaiselle on paikkansa on parempi, kuin yhteiskunta, jossa jokainen ajaa vain omaa etuaan tai joka muodostaa kollektiivisen etunsa ihmisiä kuulematta.

Hyväntekeväisyys

Valtion on edistettävä kaikin tavoin sitä, että ihmiset voivat tehdä hyväntekeväisyyttä vähäosaisten puolesta. Inhimillinen ja vastuullinen hyväntekeväisyys on usein parempaa ja tehokkaampaa kuin pelkkä valtion kasvoton huolenpito.

Läheisyysperiaate ( Subsidiariteetti )

Mitään päätöksiä ja toimia, jotka alemmalla tasolla hallinnollisessa hierarkiassa pystytään hoitamaan kunnialla ja hyvin ei tule siirtää hierarkian ylempien tasojen päätettäväksi, eivätkä nämä saa niihin puuttua muulloin, kuin alemman tason osoittautuessa voimattomaksi hoitamaan tehtäviä.

Kansankapitalismi ( Distributismi )

Omaisuuden täytyy jakautua oikeudenmukaisesti ja pienomistusta, sekä pienyritteliäisyyttä on suosittava. Omaisuuden jakoa on painotettava enemmän kuin tulonjakoa.

Nämä ovat siis koko puolueen periaatteita. Miten tämä kaikki sitten näkyy kunnallisessa päätöksenteossa. Oikeastaan sen päätät osaltasi sinä itse, jos olet valmis hyppäämään mukaan Kotkan Perussuomalaisten kunnallisvaalivankkureihin tai muuten osallistumaan toimintaamme. Myös äänestämällä voit vaikuttaa. Tulemme tavoittelemaan seuraavan ohjelman asettamia tavoitteita.

Kotkan PS:

Kotkan Perussuomalaisten kunnallispolitiikka. Kuntalaiselle hyvä.

Tulemme ajamaan politiikkaa, jossa kuntalaisilla olisi yksilöinä, perheinä ja erilaisina yhteisöinä mahdollisimman hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin politiikkaan. Pyrimme kuuntelemaan kuntalaisia ja ajamaan heidän asioitaan kykyjemme mukaan. Vallan ja päätösten tulisi olla mahdollisimman lähellä kuntalaisia, sillä se mahdollistaa hyvät päätökset ja resurssien tehokkaan käytön kuntalaisten hyväksi. Tätä tulemme toteuttamaan seuraavilla tavoilla:

Kaavoitus

Kaupungin on kaavoituksessa pyrittävä siihen, että ensisijaisesti alueen asukkaiden näkemykset huomioidaan ja he tulevat päätöksentekoon mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään aikaa vieviltä valituskierroksilta. Kaikessa kaavoituksessa on kuitenkin pidettävä etusijalla kaupungin ja kuntalaisten kokonaisetua. Kotkan monimuotoisuus on huomioitava ja sen eri alueita on kehitettävä niiden perinteitä kunnioittaen. Vanha jako teollisuus- ja satamakaupunki Kotkaan, porvarillisen kauppalamaiseen Karhulaan ja maaseutumaiseen Kymiin on voimavara, jota pitää hyödyntää enemmän. Jumalniemen aluetta on kehitettävä kaupallisena keskuksena, koska sen asema moottoritien varrella on ihanteellinen. Matkailua silmällä pitäen on harkittava kaupungin historiallisten alueiden, esimerkiksi Kyminlinnan linnoituksen, hyödyntämistä kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen.

Koulutus

Emme usko siihen, että suuremmat peruskoulut toisivat suoraan säästöjä sillä on olemassa laskelmia, joiden mukaan niissä tarvittava suurempi erityisopetuksen määrä kumoaa koulukuljetusten ohella niitä säästöjä joita pienten kyläkoulujen lopettamisella saadaan. Lisäksi uskomme, että pienet luokkakoot ja pienehköt koulut ovat lapsille parempi kasvuympäristö ja näin vähentävä syrjäytymisestä aiheutuvia ongelmia tulevaisuudessa. Pyrkisimme mieluummin siihen, että pienemmissä kyläkouluissa voisi olla myös yläasteen opetusta, kuin siihen, että ala-asteetkin lopetetaan.

Lukiot ja ammattikoulut voivat olla keskitetympiä. Ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen on suhtauduttava vakavasti, eikä yliopistotason koulutuksen saamista Kotkaan pidä mahdollisuutena unohtaa.

Liikenne ja kunnossapito

Kotkan on aina pidettävä esillä mahdollisuutta rantaradan rakentamiseksi Helsingistä Pietariin.

Teiden, katujen, puistojen, kiinteistöjen yms.. kunnossapidossa on tarkkaan käytävä läpi tulisiko kaupungille halvemmaksi hoitaa tehtäviä itse, kuin ulkoistaa ne. Esimerkiksi pyykkien pesu Virossa tuntuu kaikin tavoin järjettömältä, vaikka se näennäisesti halvin ratkaisu olisikin. Ulkoistamisessa on aina laskettava kokonaisedullisuus ja se miten se työllistää kuntalaisia. Ulkoistamisessa on myös pyrittävä jatkuvuuteen.

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

On pyrittävä siihen, että jokainen kuntalainen voisi elää mahdollisimman arvokkaasti hyvää elämää.

Näiden palvelujen ulkoistamisessa on erityisesti kiinnitettävä huomioita niiden jatkuvuuteen eikä missään tapauksessa pidä mennä siihen, että otetaan vuosittain halvin tarjous vastaan. Terveille vanhuksille tarkoitettujen vanhainkotien on oltava mahdollisimman kodinomaisia ja myös sairaaloissa viihtyvyyteen voidaan panostaa suuresti melko mitättömillä rahasummilla. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kieli- ja ammattitaitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vaikka ulkomaalaiset lääkärit ja hoitajat ovat sydämellisiä ja mukavia eivät vanhuksemme aina osaa useampaa kieltä.

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Monikulttuurisen Kotkan on itse vastattava monikulttuurisuuden kustannuksista, jolloin kaupungin panostuskin tehostuu. Ei ole oikein, että valtion rahan saamiseksi otetaan kuntaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, mutta ei viime kädessä vastata itse heidän hyvinvoinnistaan aiheutuvista kustannuksista. Tavoitteemme valtakunnallisesti ja eduskunnassa onkin, että pakolaisia vastaanottavat kunnat aina vastaisivat pakolaisista aiheutuvista kustannuksista itse ja saisivat myös heidän työpanoksistaan koituvan hyödyn itse. Tämä on paras ja ehkä ainoa mahdollisuus saada kotouttaminen toimimaan hyvin. Ennen tämän tavoitteen toteutumista pidämme oikeana, että Kotka ei ota lainkaan vastaan pakolasia ja turvapaikanhakijoita.

Kulttuuri

Kaupungin on edistettävä paikallista kulttuuria. Taidehankinnat on tehtävä paikallisilta taiteilijoilta ja heidän työmahdollisuuksiaan on edistettävä. Näkisimme hyväksi, jos kotkalaiset taiteilijat ja kulttuurialan toimijat perustaisivat omia yhdistyksiään, joiden kanssa kaupunki voisi neuvotella kulttuuriasioista ja erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä. Pekkasakatemian kehittäminen voimavarojen puitteissa olisi järkevää, koska sillä jo on omat perinteensä. Myös kansalais- ja työväenopistoihin tulee panostaa ja erityisesti Kotkan opiston kehittäminen on otettava kaupungin sydämen asiaksi.

Urheilu

Hyväksymme sen, että kaupungilla on Suomen valtakunnallisissa palloilusarjoissa omat lippulaivansa, jotka tarpeen vaatiessa saavat myös kaupungin tukea. Haluamme kuitenkin muuten enemmän panostusta harrasteliikuntaan, kuin kilpaurheiluun. Liikuntatiloja on pyrittävä järjestämään kaikille halukkaille ja ihmisiä on muutenkin innostettava liikunnan pariin. Yleisurheilussa ja talvilajeissa kehotamme kaupungin urheiluseuroja luomaan huipputasolla yhteisen kattoseuran, jonka toimintaa kaupunki voisi tukea.

Hallinto

Kannatamme pormestarimallia, jossa kaupunkilaiset valitsisivat kaupunginjohtajan vapailla vaaleilla kunnallisvaalien yhteydessä. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja olisivat tässä mallissa sama henkilö.

Kuntaliitokset

Vastustamme yleisesti kuntaliitoksia ja pyrimme pikemminkin nykyistä pienempiin kuin suurempiin kuntiin. Tässä toimimme valtakunnallisella tasolla ja eduskunnassa. Haluamme kuitenkin vastustaa suunnitelmaa Kotkan-Haminan-Pyhtään alueen suurkunnasta myös Kotkan kaupunginvaltuustossa. Mikäli kuntaliitokseen valtion taholta pakotetaan tulemme vaatimaan, että kunta ei ole kaksikielinen, sillä näemme, että ruotsinkielisten oikeuksien toteuttamiseen on löydettävä parempia tapoja. Lisäksi tulemme vaatimaan suurkunnan keskustan sijoittamista Kyminlinnaan, jota ehdotamme myös kunnan nimeksi.

Energiapolitiikka.

Vastustamme arkkitehtonisesti näkyvien energialaitosten kuten tuulivoimaloiden rakentamista asutuskeskusten välittömään läheisyyteen. Suhtaudumme kuitenkin suopeasti hajautettuun, paikalliseen energiatuotantoon valtion energiatuotannon tukena, tai vaihtoehtona. Perusenergiaa on kuitenkin tuotettava keskitetysti.

Nämä olivat yhteisiä periaatteitamme. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen ja moniääninen. Heillä kaikilla on omia näkemyksiään ja omia tavoitteitaan, joista saat parhaiten selvää ottamalla rohkeasti yhteyttä ehdokkaaseen.

Kunnallisvaaleihin lähdemme tavoittelemaan reilua vaalivoittoa. Mikäli saavutamme sen, toivomme ja uskomme sen olevan kuntalaisille hyväksi.Arto Hirvosen puhe vappuna 2012
18 toukokuun, 2012, 6:33 pm
Filed under: Uncategorized

Arto Hirvonen puhuuMarita Tinkasen avausruno vappuna 2012
18 toukokuun, 2012, 6:32 pm
Filed under: Uncategorized

Marita Tinkanen puhuu.Vappu 2012
3 toukokuun, 2012, 6:12 am
Filed under: Uncategorized

Maritta Tinkanen lausumassa avausrunoa

Kotkan Perussuomalaiset järjesti perinteisen vappujuhlansa Kotkan torilla ( Pääpuhujien puheet videoituina alempana ). Puheet olivat kaikkineen lennokkaita ja hienoja. Huolimatta Kotkan torin tuulisesta ilmasta väkeä oli jälleen kiitettävästi paikalla ja jälleen enemmän kuin edellisenä vappuna. Mikäli kehitys jatkuisi näin, niin tilaisuus olisi jo 2015 siirrettävä kulttuurisatamaan.

Arto Hirvonen tuomitsee epäoikeudenmukaisuuden.

Marittan hienon runon lisäksi antoi Arto Hirvonen epäoikeudenmukaisuuden kuulla kunniansa. Kymen Sanomien toimittaja suivaantui tästä ilmeisesti niin, että pikkumaisuuttaan jatkaa sovelletun totuuden puhumista aamun lehdessä. Mutta ei se mitään, totuudenhan kuulee nykyään joka vappu toreiltakin.Raul Lehdon vappupuhe 2012
3 toukokuun, 2012, 5:50 am
Filed under: Uncategorized

Raul Lehdon vappupuhe 2012James Hirvisaaren vappupuhe 2012
3 toukokuun, 2012, 5:47 am
Filed under: Uncategorized

James Hirvisaaren vappupuhe 2012Juho Eerolan vappupuhe 2012
3 toukokuun, 2012, 5:39 am
Filed under: Uncategorized

Juho Eerolan puheKotkan Perussuomalaiset hämmästelee politiikan kohuja
15 huhtikuun, 2012, 5:40 pm
Filed under: Uncategorized

Media on edellisistä kunnallisvaaleista lähtien hyökännyt perussuomalaisten kimppuun mitä uskomattomimmilla jutuilla, joita on kaiveltu erilaisten varavaltuutettujen möläytyksistä. Kokonaan median huomioita vaille on jäänyt se poliittinen työ, jota perussuomalaiset valtuutetut kautta koko maan, ja nyt kansanedustajat eduskunnassa, ovat tehneet. Kyseessä on median vakava ammattitaidottomuus. Tai sitten puhdas poliittinen ajojahti.

Helena Erosen tapaus on hyvin paljastava. Suomen kansalainen kirjoittaa tekstin, jossa ei yksinkertaisesti ole mitään mihinkään natsismiin kannattamiseen viittaavaakaan. Sanomalehti vääristelee tekstin täysin tarkoitushakuisesti juutalaisvainoja suosivaksi ja media vaatii kannanottoja perussuomalaisten eduskuntaryhmältä, joka menee sellaisen sitten antamaan itse tekstiin tutustumatta. Kannanoton voi tulkita vain niin, että perusuomalaisten eduskuntaryhmä olisi valmis erottamaan täysin syyttömän ihmisen työstään sen vuoksi, että tämä oli mennyt ilmaisemaan oman näkemyksensä kirjoittaen tekstin, joka tahallisella väärintulkinnalla voidaan tulkita kirjoittajansa vahingoksi karkeaksi poliittiseksi ehdotukseksi. Lähes minkä tahansa tekstin voi halutessaan tulkita pahantahtoisesti väärin, joten turvassa ovat vain ne, jotka ovat hiljaa.

Helena Eronen ei ole perussuomalaisten jäsen, eikä sellaista vaatimusta kansanedustajien avustajille, jotka eivät ole poliittisia vaikuttajia, edes aseteta. Hänen tekstinsä ei myöskään vaatinut minkäänlaisia käsivarsinauhoja kenellekään. Vaatimus Helena Erosen erottamisesta työstään olisikin toteutuessaan ollut moraalinen vääryys.

Emme näe järkeä elää tilanteessa, jossa jokaisen etäisestikin Perussuomalaista puoluetta kannattavan olisi toimittava kuin kansainvälinen diplomaatti tai hiljaisuuslupauksen tehnyt munkki, jotta hänen ei katsottaisi vahingoittavan puoluetta ja joutuvan erotetuksi. Toivomme, ja uskomme vakaasti, että puolue menee tämän tilanteen yli alistumatta yksiääniseksi puolueeksi, jonka keskeisin tehtävä on vaatia kollektiivisen mielipiteen puhdasoppisuutta, sekä vahtia jäsentensä ja kannattajiensa käyttäytymistä muiden puolueiden puoluelehdistön määräämällä tahdilla.

Tuemme Helena Erosta ja olemme iloisia kansanedustaja James Hirvisaaren järkevästä päätöksestä olla erottamatta avustajaansa.

Kotkan PS.Iltahuuto vaimenee häpeälliseen hiljaisuuteen.
2 marraskuun, 2011, 3:46 am
Filed under: Uncategorized

Veteraanien kustannuksella aiotaan leikata ensivuonna noin 40 milj €. Veteraaneja on n. 47 00 ja keski-ikä 89 v. Eläke on keskimäärin noin 1000 € kk. Sotaveteraanien rintamalisä on 45,82 euroa kuukaudessa, senkin ostoarvo on alentunut elinkustannusten jatkuvasti kohotessa. Leikkaukset ovat humanitaarinen katastrofi. Lisäksi 2500 sotainvalidia uhkaa jäädä avopalvelujen ulkopuolelle, koska vamman haitta on ”liian pieni”!. Hallituksen budjettiehdotus on häpeällinen kaikkia veteraaneja ja kotirintamalla panoksensa antaneita kohtaan ja kertoo siitä että laatijoiden aivovamma on suurempi kuin pieni sotavamma.

Valtiovallalla olisi viimeiset hetket muistaa isänmaatamme puolustaneita. Epäkohdat on korjattava kiireesti, ja ne voidaan korjata ilman merkittävää valtion kulujen kasvattamista. Rahaa voi tähän tarkoitukseen leikata heti mm. ISAF toiminnasta ja kehitys- ja aluetuista. Aikaa ei ole paljoa, rivit harvenevat, on aika muistaa teoin, ilman kammottavaa jeesustelua sen jälkeen kun viimeinenkin on nukkunut pois.

Selvitysten mukaan määrärahat tulisi säilyttää vähintään 2010 tasolla, mutta minä totean, että tämä ei riitä. Meillä on varaa antaa enemmän jäljellä oleville heidän viimeisillä vuosillaan. Seuraavan vaalikauden hallituksella ei ole paljoa tätä ”taakkaa” kannettavanaan. Tässä valossa mikään kustannuksen lisääminenkään tai edes velanotto ei tunnu enää missään kaiken muun rahankäytön rinnalla. Vai onko Valtion sanattomana viestinä takavuosien toteamus, että ”mitäs menitte”! Elääkö partaradikaalien perintö haluttomuudessa tehdä se, mikä on oikeus ja kohtuus?.

Kuka nykyisessä hallituksessa kehtaa seuraavan itsenäisyyspäivän aattona nousta puhumaan kunnioitetuista sotiemme veteraaneista, jos tämä leikkaus toteutetaan? Nykymenolla kunniakansalaisemme puolisoineen saavat vain kansallisen häpeän hunnun osakseen, kun johtavat poliitikkomme vain pidentävät vyötään.

Raul Lehto
PerussuomalaisetHamina-Kotka satama maakunnallinen kilpailutekijä
21 heinäkuun, 2011, 5:57 pm
Filed under: Mielipide

Haminan ja Kotkan satamien  yhteistä säveltä haettiin kymmenet vuodet. Nyt se on viimein löytynyt ja saamme maakuntaamme voimakkaan logistisen kilpailuvaltin. Päällekkäiset investoinnit, eikä turha kilpailu ”samoilla vesillä” rasita satamatoimintojen kehittämistä. Satamalla on mahdollisuus muodostua logistisen osaamisen keskukseksi, tarjoten maakunnan yrityksille vientivaltin.

Satamat tulee nykyisessä globaalissa maailmassa nähdäkin kokonaislogistisina keskuksina, joiden sisään ja ympärille voidaan kehittää monimuotoisia ja laajoja palvelu-, sekä yhteistyöketjuja. Vaikutukset ulottuvat maakuntaamme sisämaata myöden. On ehdottoman tärkeää keskittyä kehittämään kokonaisuuksia, joissa laiva- ja muu liikenne nivoutuu saumattomasti yhteen. Venäjä ja Baltia kehittävät satamiaan, meidän ei ole syytä jättää omaa osaamista vakan alle.

Satama ei tarjoa vain porttia maailmalle, vaan se muodostaa kaikkine sidosryhmineen oman keskittymän, jota voi verrata mihin tahansa teolliseen laitokseen. Kehitystyö on ottanut satama fuusiossa askeleen tälle vuosikymmenelle. Nyt on syytä tutkia millaisia sidosryhmiä saadaan aikaan, jotta saumaton yhteistoiminta  ymmärretään ja saadaan ulottumaan paremmin rajan ylitse Venäjälle, niin myös sisämaahan. Sisäsatamat ja terminaalit eivät ole poissuljettuja kumppaneita, vaikka niiden yhteys mereen on Saimaan kanavalta.

Suomen mittakaavassa maakuntamme satama on merkittävä tekijä, siitä on ehdottomasti saatava vieläkin merkittävämpi ja laajamittaista kehitystyötä on jatkettava etsimällä Tanskan salmien ulkopuolelta ”kummisatama” jotta kuljetuksien pilkkominen ja yhdisteleminen maailmaanlaajuiseen liikenteeseen saadan yhä kilpailukykyisemmäksi ja tehokkaammaksi. Maakuntamme koulutuksen on suuntauduttava alalle ja kumppanuus- ja kehityshankkeisiin jatkuvalla voimalla.

Satamat ovat vientiteollisuutemme ja työllisyytemme peruskysymyksiä. Tehokas ja monimuotoinen logistiikka laajoine verkostoineen on kasvavien kustannusten yksi merkittävä kustannuspainetta helpottava ja kilpailuetua antava tekijä.
Raul Lehto